Door: Team Stadszaken.nl

07 augustus 2018


Foto: Chrisgel Ryan Cruz

Alleen robuust groen helpt tegen hittestress, 4 oplossingen


Hoe staat het met het verbeteren van de groenvoorziening in de stad? Die vraag is nu weer actueel met de extreem hoge temperaturen van de afgelopen week. Hans Olsthoorn, PROquint, ziet dat kleinschalig groen, bijvoorbeeld klimop tegen de gevel, struiken langs het trottoir of een trapveldje in de buurt geen zoden aan de dijk zet en geeft 4 mogelijke oplossingen.


Het levert te weinig schaduw op en, nog belangrijker, te weinig verkoelende verdamping. Er is pas sprake van koeling met daling in temperatuur bij grote bomen. Eén grote volgroeide Linde staat ongeveer gelijk aan 10 airco’s!

Om koeling door groen in de openbare ruimte te bereiken, is daarom op wijkniveau een park een vereiste. Een park met grote bomen biedt robuust groen en verkoeling voor mens én dier. 

Meer gemeenschappelijk groen

Met de groei en de verdichting van het stedelijk gebied staan we voor de uitdaging om slim met de weinige ruimte om te gaan en ook keuzes te maken voor meer gemeenschappelijk groen, bijvoorbeeld door:

Hoe nu te werk te gaan bij de verdere verstedelijking? Uit eigen ervaring weet ik dat met burgerparticipatie veel bereikt kan worden. Onder burgers zit veel kennis en motivatie om te werken aan de eigen wijk. Zo heb ik in Haarlem in het project “Wijk op Groen”  mensen enthousiast zien werken aan oplossingen in de sterk versteende oude wijk de Vijfhoek.

Het is voor de gemeentelijke overheid zaak vooral mee te denken en aan te geven waar kansen liggen. Maar groen in de stad is niet onomstreden. De concurrentie op de schaarse ruimte is groot. Gemeentelijke regie is daarom ook onontbeerlijk.

Hans Olsthoorn
hans@proquint.com