Circulaire economie in Nederland


Ook in Nederland wordt de lineaire economie langzamerhand omgevormd in een circulaire economie. In het Rijksbrede programma Nederland Circulair heeft het kabinet de inzet van de Rijksoverheid gepresenteerd. Het doel van dit programma is inzetten op een volledig circulaire economie in 2050. Deze ambitie is in januari 2017 door bedrijven, overheden, vakbonden, milieuorganisaties, kennisinstituten en vele andere organisaties breder onderschreven in het Grondstoffenakkoord. In vijf transitieagenda’s wordt gewerkt aan het behalen van de doelen van het programma Nederland Circulair:

Volgens een onderzoek van het CBS uit 2018 behoort Nederland al jaren tot de kopgroep van Europese landen met ruim 80 procent recycling en een hoge materiaalproductiviteit. In het rijksbrede programma Circulaire Economie verheldert het kabinet hoe Nederland op deze basis wil voortbouwen en daarmee tot een circulaire economie wil komen waarin grondstoffen optimaal worden ingezet.

Van Afval Naar Grondstof (VANG)
Naast het programma Circulaire Economie heeft de Nederlandse overheid ook het VANG-programma in het leven geroepen. Hierin worden een aantal ambities genoemd die een circulaire economie dichterbij zullen brengen door anders om te gaan met afval: